Skip to main content

گوهران

دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
عنوان قبلی
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
تلفن
09122007785
آدرس اینترنتی
www.goharan.com
صاحب امتیاز
سعیده آبشناسان
مدیر مسئول
سعیده آبشناسان
سر دبیر
سعیده آبشناسان
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
poet@goharan.com- info@goharan.com
آدرس
تهران
صندوق پستی
14665/1397
تاریخ ثبت در پایگاه
1387/12/01