Skip to main content

2 Title


رهبری آموزشی کاربردی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 12
 • Company :
  دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت فردا

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 70
 • Company :
  انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی