Skip to main content

2 Title


رهبری آموزشی کاربردی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت فردا

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 68
 • Company :
  انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی