Skip to main content

137 Title


پژوهش و توسعه فناوری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1392 - شماره 6
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت شهری و روستایی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 66
 • Company :
  وزارت کشور - سازمان شهرداریهای کشور

چشم انداز مدیریت بازرگانی

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 80
 • Company :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران)

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 45
 • Company :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

Journal of Information Technology Management

 • Latest issue :
  Winter 2022 - Number 60
 • Company :
  University of Tehran

مطالعات مدیریت ترافیک

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 64
 • Company :
  دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

مطالعات رفتار مصرف کننده

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره نهم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه کردستان

Journal of Management and Accounting Studies

 • Latest issue :
  March 2019، Volume 7 - Number 1
 • Company :
  UNIVERSITY COLLEGE OF TAKESTAN

مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 41
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت کسب و کارهای بین المللی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه تبریز

کاوش های مدیریت بازرگانی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه یزد

پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، سال چهاردهم - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه مازندران

مدیریت بازرگانی

 • Latest issue :
  زمستان 1401، دوره چهاردهم - شماره 4
 • Company :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

توانمندسازی سرمایه انسانی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 15
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 23
 • Company :
  دانشگاه عالی دفاع ملی

رهبری آموزشی کاربردی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 12
 • Company :
  دانشگاه محقق اردبیلی

بررسی های بازرگانی

 • Latest issue :
  آذر و دی 1401- شماره 116
 • Company :
  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 24
 • Company :
  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

مدیریت بحران

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 22
 • Company :
  دانشگاه مالک اشتر

مطالعات جامع در مدیریت شهری

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین

پردازش و مدیریت اطلاعات

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 107
 • Company :
  پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطلاعات ايران (ایرانداک)

مدیرساز

 • Latest issue :
  زمستان 1384 - شماره 17

مدیریت

 • Latest issue :
  خرداد و تیر 1386 - شماره 121 و 122
 • Company :
  انجمن مدیریت ایران

میثاق مدیران

 • Latest issue :
  خرداد 1389 - شماره 52
 • Company :
  مركز پژوهش توسعه مديريت

تازه های جهان بیمه

 • Latest issue :
  دی 1393 - شماره 190 تا 200
 • Company :
  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش های بیمه ای

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 2

نخبگان ایرانی

 • Latest issue :
  اردیبهشت 1400 - شماره 4
 • Company :
  گروه علمی نخبگان ایرانی

مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

 • Latest issue :
  فروردین 1401 - شماره 35

مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

 • Latest issue :
  زمستان 1397، سال سوم - شماره 4

مدیریت فرهنگ سازمانی

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره بیستم - شماره 2
 • Company :
  پردیس قم دانشگاه تهران

چشم انداز مدیریت دولتی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 49
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت سازمان‌ های دولتی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 38
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

Supply and Operations Management

 • Latest issue :
  August 2022, Volume 9 - Number 3
 • Company :
  Kharazmi University

مطالعات مدیریت راهبردی

 • Latest issue :
  تابستان 1401- شماره 50
 • Company :
  انجمن مدیریت راهبردی ایران

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره پنجم - شماره 16
 • Company :
  دانشگاه هوایی شهید ستاری- دانشکده مدیریت

مدیریت کسب و کار

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 53
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چشم انداز مدیریت صنعتی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 46
 • Company :
  دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت فرهنگی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 57
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

 • Latest issue :
  پاییز 14010- شماره 11
 • Company :
  موسسه آموزش عالی آیندگان

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 85
 • Company :
  موسسه پژوهشی کارینو

مدیریت دانش سازمانی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 17

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 32
 • Company :
  دانشگا پیام نور

مدیریت فردا

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 69
 • Company :
  انتشارات تولید دانش با همکاری انجمن مدیریت راهبردی

مدیریت توسعه فناوری

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 34
 • Company :
  سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با همکاری انجمن مدیریت فناوری ایران

مدیریت توسعه و تحول

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 50
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

بیمه و توسعه

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1388 - شماره 17 و 18