Skip to main content

6 Title


پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 23
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • Latest issue :
  پاییز 1401- شماره 23
 • Company :
  دانشگاه بيرجند

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز 1401- شماره 41
 • Company :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

مطالعات مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  بهمن و اسفند 1400- شماره 70
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهش در ورزش تربیتی

 • Latest issue :
  زمستان 1401- شماره 29
 • Company :
  وزارت علوم تحقیقات و فناوری