Skip to main content

32 Title


بررسی های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1397 - شماره 18
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  زمستان 1400، دوره بیست و هشتم - شماره 4
 • Company :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

پژوهش های تجربی حسابداری

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 42
 • Company :
  دانشگاه الزهراء

پژوهش های حسابداری مالی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 50
 • Company :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

پژوهش های حسابرسی حرفه ای

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 6
 • Company :
  جامعه حسابداران رسمی ایران

پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 1
 • Company :
  مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره جدید - شماره 56

پژوهشهای نوین در حسابداری

 • Latest issue :
  پاییز 1393 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

پیشرفت های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، دوره چهاردهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شیراز

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 53
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران

چشم انداز حسابداری و مدیریت

 • Latest issue :
  پاییز 1401- دوره پنجم ، شماره 65 (جلد دوم)

حسابدار

 • Latest issue :
  بهار 1400 - شماره 336
 • Company :
  انجمن حسابداران خبره ايران

حسابدار رسمی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 57

حسابداری ارزشی و رفتاری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 12
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

حسابداری دولتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 16
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

حسابداری مدیریت

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 52
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 6
 • Company :
  با همکاری سازمان حسابرسی

حسابداری و مدیریت مالی

 • Latest issue :
  پاییز 1391، سال سوم- شماره 11
 • Company :
  دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 44
 • Company :
  دانشگاه الزهرا (س)

حسابرس

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 118
 • Company :
  سازمان حسابرسي

حسابرسان داخلی

 • Latest issue :
  مرداد و شهریور 1396 - شماره 10
 • Company :
  انجمن حسابرسان داخلي ايران

حسابرسی، نظریه و عمل

 • Latest issue :
  تابستان 1394، سال دوم - شماره 3
 • Company :
  انجمن حسابرسان داخلی ایران

دانش حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 48
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانش حسابداری مالی

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره نهم - شماره 1

دانش حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 86
 • Company :
  دیوان محاسبات کشور

دانش و پژوهش حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1398 - شماره 56
 • Company :
  انجمن حسابداري ايران

مدیریت دارایی و تامین مالی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 38
 • Company :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

مطالعات تجربی حسابداری مالی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 73
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 41
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران

نظریه های نوین حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1394 - شماره 16