Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان؛ مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 125 تا 144)

کلیدواژه ها :

ارتباطات ،وفاداری مشتری ،بازاریابی رابطه مند ،شرکت های بیمه

Communications ،customer loyalty ،Relational marketing ،Insurance companies

کلید واژه های ماشینی : بازاریابی رابطه مند و وفاداری ، میزان وفاداری مشتریان بیمه تأثیر ، رابطه مند و وفاداری مشتریان ، وفاداری مش ، وفاداری مش رتیان ، وفاداری مش رتی ، مت ، ارتباطات ، بیمه ، بازاریابی رابطه م دن

جذب و حفظ مشتریان در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در سطح بین المللی، امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا، به مراتب مشکل تر شده است. هم چنین شدت رقابت در بازارها و درک اهمیت حفظ مشتریان برای سازمان ها موجب شده آن ها به تدریج به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان گام بردارند و طبق نظر محققان، بازاریابی رابطه مند مناسب ترین گزینه برای تحقق این امر می باشد. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریان شان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایت مندی، در آن ها وفاداری ایجاد کنند. ضمن این که بازاریابی رابطه مند باعث می شود تا شرکت ها از مزایای رقابتی نظیر کاهش هزینه های بازاریابی، آثار مثبت بازاریابی دهان به دهان و کاهش هزینه های شکست در بازاریابی برخوردار شوند. تحقیق حاضر یک مطالعه ی توصیفی است که به روش همبستگی از نوع رگرسیون چندمتغیره انجام شده است و جامعه ی آماری آن، 152 نفر از مشتریان شرکت های بیمه در شهرستان بیرجند می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه و داده ها نیز با روش رگرسیون با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که به ترتیب اولویت، ارتباطات، مدیریت تعارض، تعهد و اعتماد، تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان شرکت های بیمه داشته است.

خلاصه ماشینی:

"دعایی، رضایی و خواجه ای (٧٢ :٢٠١١ ,Khajei &Doaei, Rezaei ) به بررسی تأثیر روش های بازاریابی رابطه م دن بر روی وفاداری مشتریان در بیمه کارآفرین شهر مش ده پرداخت دن . بازاریابی رابطه مدن اعتماد تعهد ارتباطات توانایی مدیریت تعارض شکل ١) مدل مفهومی پژوهش فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی بازاریابی رابطه مند بر میزان وفاداری مشتریان بیمه تأثیر می گذارد. مت ریغ های آماری به دست آمده در رگرسیون خطی بین اعت امدسازی توسط شرکت و وفاداری مش رتیان نیز در جدول شماره ٣ ارائه شده است . مت ریغ های آماری به دست آمده در رگرسیون خطی بین ارتباطات شرکت و وفاداری مش رتیان نیز در جدول شماره ٣ ارائه شده است . مت ریغ های آماری به دست آمده در رگرسیون خ یط ب ن ی توانایی مدیریت ت اعرض شرکت و وفاداری مش رتیان نیز در جدول شماره ٣ ارائه شده است . در نتیجه اعت امد یکی از بنیان های بازاریابی رابطه م دن است که شرکت باید به آن توجه اساسی داشته باشد تا باعث جذب و وفاداری بیشرت مشتریان شرکت شود که با نتایج چاتانان و نوتریم وست نتورن (٢٠٠٩ ,Chattananon Trimetsoontorn) هم خوانی دارد و با ت ق یقح دعایی، رضایی و خواجه ای (٢٠١١ ,et al &Doaei ) هم خوانی ندارد. پس تعهد یکی دیگر از بنیان های بازاریابی رابطه مند می باشد که شرکت باید به آن توجه اساسی داشته باشد تا باعث جذب مشتریان شود که با نتایج چاتانان و نوتریم وست نتورن (٢٠٠٩ ,Trimetsoontorn &Chattananon ) و دعایی، رضایی و خواجه ای (٢٠١١ ,et al &Doaei ) هم وخانی ندارد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.