Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین توسعه ساختار بازار اوراق بهادار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 33 تا 48)

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی و عمق و عرض به عنوان شاخص های توسعه بورس اوراق بهادار در نظر گرفته شدند. داده های مورد نیاز به صورت فصلی سری زمانی طی دوره زمانی 68-1377 گردآوری شد. روش آماری پژوهش بدین ترتیب می باشد که ابتدا پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم یافته بررسی شد. سپس به منظور برآورد بردارهای هم جمعی از آزمون هم جمعی یوهانسون استفاده گردید. در نهایت الگوهای پژوهش با الگوی تصحیح خطای برداری تخمین زده شدند. به طور کلی نتایج تخمین ها نشان می دهد که درآمد ملی و نرخ سرمایه گذاری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان به طور منفی و معناداری بر عمق و عرض بورس اوراق بهادار اثر دارند.

خلاصه ماشینی:

"بردارهای هم جمعی به شکل نرمال شده به صورت ذیل می باشند: MD = 0/0001 GDP + 37/91 IR – 3/33 FID - 3/07 MI MD = 0/0037 GDP – 35/14 IR – 279/34 FID + 320/61 MI MD = - 0/0002 GDP – 51/37 IR – 9/52 FID - 36/88 MI با توجه به وجود سه بردار هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص عمق بورس اوراق بهادار، در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان بر عمق بورس اوراق بهادار اثر دارد. بردارهای هم جمعی به شکل نرمال شده به صورت ذیل می باشند: MB = 0/00001 GDP + 4/33 IR – 1/21 FID - 1/04 MI MB = 0/00018 GDP – 13/38 IR – 17/45 FID + 15/48 MI MB = 0/00001 GDP + 5/47 IR – 1/48 FID + 3/05 MI با توجه به وجود سه بردار هم جمعی بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص عرض متغیرهای کلان اقتصادیسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان بورس اوراق بهادار، در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که درآمد ملی، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه و بی ثباتی اقتصاد کلان بر عمق بورس اوراق بهادار اثر دارد. Do stock market liberalizations cause investment booms?, Journal of Financial Economics, 28, 301-334."

کلیدواژه ها:

بازار سرمایه ،متغیرهای کلان اقتصادی ،توسعه بورس اوراق بهادار ،عمق بورس اوراق بهادار ،عرض بورس اوراق بهادار

کلید واژه های ماشینی:

توسعه بورس اوراق بهادار ، بورس اوراق بهادار ، سطح توسعه موسسات مالی واسطه ، عرض بورس اوراق بهادار اثر ، متغیرهای کلان اقتصادی ، توسعه ساختار بازار اوراق بهادار ، عمق بورس اوراق بهادار اثر ، توسعه بورس اوراق بهادار تهران ، شاخص عمق بورس اوراق بهادار ، عمق بورس اوراق بهادار


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.