دانشگاه الزهرا - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
آدرس :
تهران ، خیابان ده ونک ، دانشگاه الزهرا (س) کدپستی: 1993893973
تلفن :
021-88044040
درباره ناشر
دانشگاه الزهراء (س) دانشگاه ویژه زنان، واقع در دهکده ونک تهران، در سال 1343 تاسیس شد. در آن هنگام با 90 دانشجو به صورت مدرسه عالی، با نام «مدرسه عالی دختران» فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر رشته های مترجمی زبان های خارجی، منشی گری و روانشناسی تدریس رشته ای تحت عنوان فنون خانه داری را در برنامه فعالیت های آموزشی خود قرار داد (در رشته اخیر، از سال دوم تاسیس 45-1344 ، پذیرش دانشجو صورت گرفت.)
آدرس اینترنتی
http://www.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیک
webmaster@alzahra.ac.ir

تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

تاریخ اسلام و ایران

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

تاریخ نگری و تاریخ نگاری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1396 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا(س)

علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)

 • آخرین شماره :
  زمستان 1387 - شماره 74
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا(س)

راهبرد مدیریت مالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 20

سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

ادبیات عرفانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

زبان پژوهی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهراء

مدیریت برند

 • آخرین شماره :
  بهار 1396 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

مطالعات روانشناختی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396، دوره سیزدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

پژوهش در رفتار حرکتی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1392، سال اول- شماره 1

مطالعات اجتماعی - روان‌شناختی زنان

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396 - شماره 52
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا(س)

مطالعات زن و خانواده

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396، دوره پنجم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

جلوه هنر

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1396 - شماره 45
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهراء(س)

اندیشه های نوین تربیتی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 52
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)

پژوهش‌های تجربی حسابداری

 • آخرین شماره :
  زمستان 1396 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهراء

پژوهش حسابداری

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 28
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا (س)