Skip to main content

56 Title


نسخه پژوهی

 • Latest issue :
  پاییز 1385 - شماره 3

نشر دانش

 • Latest issue :
  شهریور 1390 - شماره 122
 • Company :
  مركز نشر دانشگاهي

نظام ها و خدمات اطلاعاتی

 • Latest issue :
  زمستان 1395 و بهار 1396، سال ششم - شماره 1 و 2
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات

 • Latest issue :
  زمستان 1396 - شماره 16
 • Company :
  موسسه خانه کتاب

نمایه

 • Latest issue :
  فروردين 1385 - شماره 177
 • Company :
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نهاد کتابخانه های عمومی کشور)

نمایه پژوهش

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1382 - شماره 26 - 25
 • Company :
  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی