Skip to main content

7 Title


آینه میراث

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 69
 • Company :
  مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بازیابی دانش و نظام‌‌های معنایی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، سال دوازدهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه فردوسی مشهد

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 98
 • Company :
  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

رهیافت

 • Latest issue :
  تابستان 1400 - شماره 82
 • Company :
  مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

گنجینه اسناد

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 124
 • Company :
  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

 • Latest issue :
  Winter 2021 - Number 34
 • Company :
  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز