Skip to main content

56 Title


مطالعات طب ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 32
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات فرهنگی اجتماعی المپیک

 • Latest issue :
  بهار 1400 ، شماره 6
 • Company :
  کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 16
 • Company :
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1401- شماره 22
 • Company :
  دانشگاه بيرجند

مطالعات مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  آذر و دی 1400 - شماره 69
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ورزش و علوم زیست حرکتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 19
 • Company :
  دانشگاه تربیت معلم سبزوار