Skip to main content

20 Title


پژوهش در توانبخشی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 20
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

مدیریت و توسعه ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 30
 • Company :
  دانشگاه گیلان

مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 17
 • Company :
  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 50
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 58
 • Company :
  وزارت ورزش و جوانان

علوم زیستی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز 1402، دوره پانزدهم - شماره 3
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 51
 • Company :
  جهاد دانشگاهی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

مدیریت منابع انسانی در ورزش

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 17
 • Company :
  دانشگاه صنعتی شاهرود

پژوهش در طب ورزشی و فناوری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402 - شماره 25
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

فیزیولوژی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 56
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

new studies in sport management

 • Latest issue :
  Spring 2023, Volume 4 - Number 2
 • Company :
  Shahid Bahonar University of Kerman & Iranian Scientific Association of Sport Management

مطالعات طب ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 34
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 59
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 39
 • Company :
  انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 34
 • Company :
  دانشگاه مازندران

پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1401 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه مازندران

رشد و یادگیری حرکتی ورزشی

 • Latest issue :
  زمستان 1400، دوره سیزدهم - شماره 4
 • Company :
  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  تابستان 1402 - شماره 45
 • Company :
  دانشگاه پیام نور