Skip to main content

9 Title


پژوهش‌های ترجمه‌ای قرآن و عترت

 • Conference
 • Latest Courses :
  2019/11/13 - 2019/11/13

بیداری قرآنی در تاریخ معاصر

 • Conference
 • Latest Courses :
  2015/05/21 - 2015/05/21

قرآن و علوم انسانی

 • Conference
 • Latest Courses :
  2017/11/30 - 2017/11/30

پژوهش‌ ها‌ی قرآنی‌ حوزه‌ و دانشگا‌ه‌

 • Conference
 • Latest Courses :
  2009/05/08 - 2009/05/08

قرآن پژوهی پیشرفت و روش شناسی تفسیری

 • Conference
 • Latest Courses :
  2017/05/20 - 2017/05/21

تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث

 • Conference
 • Latest Courses :
  2022/09/06 - 2022/09/06

حدیث رضوی

 • Conference
 • Latest Courses :
  2014/08/23 - 2014/09/22

قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن

 • Conference
 • Latest Courses :
  2018/02/20 - 2018/02/20