Skip to main content

74 Title


جغرافیایی سرزمین

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 72
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

جغرافيا و روابط انساني

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 17

حولیات جامعه بشار

 • Latest issue :
  السنة 2012 - العدد 12

دانش جغرافیا

 • Latest issue :
  زمستان 1380 و بهار 1381 - شماره 4 و 5
 • Company :
  جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

رشد آموزش جغرافیا

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 132

رشد آموزش علوم زمین

 • Latest issue :
  پاییز 1400 - شماره 91

ژئوپلیتیک

 • Latest issue :
  Winter 2023, volme 18 - Number 4
 • Company :
  انجمن ژئوپلیتیک ایران

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 47
 • Company :
  مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

علوم جغرافیایی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 40
 • Company :
  دانشگاه آزاد مشهد

فضای جغرافیایی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 78
 • Company :
  دانشگاه آزاد اهر

قلمروهای جغرافیایی قرن جدید

 • Latest issue :
  بهمن 1400- شماره 1

کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 15
 • Company :
  دانشگاه یزد

محیط شناسی

 • Latest issue :
  تابستان 1401، دوره چهل و هشتم - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه تهران

مدیریت آب در مناطق خشک

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1393 - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه یزد

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی

 • Latest issue :
  زمستان 1400- شماره 57
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای

 • Latest issue :
  بهار 1401، دوره سوم - شماره 7

مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

 • Latest issue :
  دوره 12 - شماره 47
 • Company :
  مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی ومطالعات اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری

مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 8
 • Company :
  دانشگاه لرستان

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 9
 • Company :
  دانشگاه گیلان

مطالعات ساختار و کارکرد شهری

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 31
 • Company :
  دانشگاه مازندران

مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای

 • Latest issue :
  بهار 1395 - شماره 28
 • Company :
  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان

مهندسی جغرافیایی سرزمین

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400، شماره 10

نگرش های نو در جغرافیای انسانی

 • Latest issue :
  پاییز 1400- شماره 52
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

هیدروژئومورفولوژی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 30
 • Company :
  دانشگاه تبریز