Skip to main content

37 Title


مطالعات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 45
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران

دانش حسابرسی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 89
 • Company :
  دیوان محاسبات کشور

پژوهش های تجربی حسابداری

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 46
 • Company :
  دانشگاه الزهراء

قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 4
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 54
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

پژوهش های حسابرسی حرفه ای

 • Latest issue :
  بهار 1402- شماره 10
 • Company :
  جامعه حسابداران رسمی ایران

حسابداری مدیریت

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 55
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

بررسی های حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  پاییز 1401، سال بیست و نهم - شماره 3
 • Company :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حسابدار رسمی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 61

حسابرسی، نظریه و عمل

 • Latest issue :
  تابستان 1394، سال دوم - شماره 3
 • Company :
  انجمن حسابرسان داخلی ایران

پیشرفت های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401، دوره چهاردهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه شیراز

چشم انداز حسابداری و مدیریت

 • Latest issue :
  بهار 1402، دوره ششم - شماره 78(جلد اول)

حسابرس

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 122
 • Company :
  سازمان حسابرسي

مدیریت دارایی و تامین مالی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 39
 • Company :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

پژوهشهای جدید در مدیریت و حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1402، دوره جدید - شماره 61

حسابداری و مدیریت مالی

 • Latest issue :
  پاییز 1391، سال سوم- شماره 11
 • Company :
  دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد

حسابداری ارزشی و رفتاری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 12
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

مطالعات تجربی حسابداری مالی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 75
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 3
 • Company :
  مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

حسابداری دولتی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1402- شماره 18
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

Journal of Mathematics and Modeling in Finance

 • Latest issue :
  Summer and Autumn 2022, Volume 2- Number 2
 • Company :
  Allameh Tabataba'i University Press

Advances in Mathematical Finance and Applications

 • Latest issue :
  Spring 2023, Volume 8 - Issue 2
 • Company :
  IA University of Arak

حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 10
 • Company :
  با همکاری سازمان حسابرسی

تحقیقات حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 57
 • Company :
  انجمن حسابداری ایران

پژوهشهای نوین در حسابداری

 • Latest issue :
  پاییز 1393 - شماره 5
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

حسابرسان داخلی

 • Latest issue :
  مرداد و شهریور 1396 - شماره 10
 • Company :
  انجمن حسابرسان داخلي ايران

بررسی های حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1397 - شماره 18
 • Company :
  دانشگاه شهید چمران اهواز

نظریه های نوین حسابداری

 • Latest issue :
  تابستان 1394 - شماره 16

مدیریت و حسابداری در هزاره سوم

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 19

دانش و پژوهش حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1398 - شماره 56
 • Company :
  انجمن حسابداري ايران

حسابدار

 • Latest issue :
  دی و بهمن 1401 - شماره 346
 • Company :
  انجمن حسابداران خبره ايران

پژوهش های حسابداری مالی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 54
 • Company :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

دانش حسابداری مالی

 • Latest issue :
  پاییز 1401، دوره نهم - شماره 3

مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی

 • Latest issue :
  زمستان 1402 - شماره 2
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دانش حسابداری

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 52
 • Company :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسابداری و منافع اجتماعی

 • Latest issue :
  بهار 1402 - شماره 48
 • Company :
  دانشگاه الزهرا (س)