Skip to main content
فهرست مقالات

پیمایشی در زمینه ی کاربرد یادگیری خودراهبر به عنوان رویکردی نو در توسعه ی حرفه ای معلمان مقاله

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (‎22 صفحه - از 41 تا 62 )

چکیده:

در دهه اخیر، نوعی تغییر رویکردی در رشد حرفه ای معلمـان رخ داده اسـت . بـدین معنـی کـه جهـت گیـری آموزشی از انتقال دانش و مهارتها به روشی کـه معلمـان دانـش خـود را از طریـق ایجـاد فرصـت هـای نـاب یادگیری ارتقا می دهند، تغییر یافته است . این نوع یادگیری ، حاصل ابتکارات معلم بوده و فرایندی اسـت کـه از تعیین نیازهای درونی معلم شروع و در تعیین اثربخشی برنامه های رشد حرفه ای نقش اساسی را ایفا مـیکنـد. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود یادگیری خودراهبر معلمان به عنـوان رویکـردی نـو در توسـعه حرفه ای انجام شده است . در این پژوهش ، روش تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آمـاری ایـن پژوهش شامل معلمان منطقه ١٤ آموزش و پرورش شهر تهران است که در آن از روش نمونـه گیـری تصـادفی ساده استفاده شده است . دادههای مورد نیاز از طریق پرسش نامه رشـد حرفـه ای خـودراهبری گـردآوری شـد. تحلیل دادهها با آزمونt تک نمونه ای نشان داد که از نظـر پاسـخگویان، وضـعیت رشـد حرفـه ای خـودراهبری دبیران در سطح بالایی قرار دارد. همچنین یادگیری خودراهبری دبیران در زیر مولفه های جهت گیری درونـی ، بیرونی و تحقیقی به یادگیری ، در حد مناسبی قرار دارد و در مولفه جهـت گیـری همکارانـه بـه یـادگیری ، تـا حدودی مناسب می باشد.

خلاصه ماشینی:

علاوهبر این ، معلمان اغلب از برنامه های آموزش ضمن خدمت که در سطح منطقه آموزشی جهت رشد حرفه ای آنها ارائه 1 -Supovitz & Turner 2 -Reeves 3 -Clark & Florio-Ruane میشوند ناراضی و ناامید هستند و به نظر آنها این گونه برنامه ها، نیازهای کاریشان را مورد توجه قرار نمیدهند( هین ١، ٢٠٠٨). از این منظر، خودراهبری راهی است که از طریق آن منابع انسانی(اعم از مدیران، کارکنان سازمانها، معلمان مدارس و دانشگاهها) براساس ارزشیابیای که از عملکرد حرفه ای خود به عمل میآورند، به دانش لازم نه به عنوان دانش اضافه یا حاشیه ای، بلکه دانش ضروری در مرکز رشد خود و بهبود عملکرد سازمان دست مییابند؛ به علاوه امکان دسترسی مداوم به وسیله ای با انعطاف و پویایی خودراهبری از صرف هزینه و منابع برای ارائه آموزشهای کلاسیک پیش گیری 1 -Hien 2 -Castro 3 -Davini 4 -Vonk میکند(آهنچیان، ١٣٨٣ ). مدارس و دانش آموزان باید نیازهای خود، باورهای فرهنگی و شیوههای عمل خود را ارزیابی نمایند تا مشخص کنند که چه مدل رشد حرفه ای برای موقعیت خاصشان مؤثرتر واقع میشود؟ در ادبیات این حوزه به وضوح دیده میشود که عوامل مختلف موجود در یک محیط کاری (متغیر معنادار بافت ٢ [زمینه ])، نظیر ساختار مدرسه و رهبری آن میتواند بر حس کارایی معلمان و انگیزه حرفه ای آنها تأثیر بگذارند. In: GUSKEY, T, R: Huberman, M (Eds), Professional development in education: new paradigms and practices.

کلیدواژه ها:

یادگیری خودراهبر ، توسعه حرفه ای معلم ، رشد حرفه ای حین خدمت

کلید واژه های ماشینی:

معلمان ، یادگیری خودراهبر ، حرفه‌ای ، خودراهبری ، وضعیت موجود یادگیری خودراهبر معلمان ، توسعه حرفه‌ای معلمان ، بررسی وضعیت موجود یادگیری خودراهبر ، آموزش ، رشد حرفه‌ای معلمان ، یادگیری خودراهبری معلمان


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.