Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 فاتب

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،ارتباطات ،اپراتورهای پلیس110 فاتب

کلید واژه های ماشینی : رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای ، ارتباطات ، بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری ، پلیس ، بهره‌وری اپراتورهای پلیس ، پلیس ١١٠ رابطه معناداری ، مخاطب پلیس ١١٠ رابطه معناداری ، ١١٠ رابطه معناداری با بهره‌وری ، رابطه معناداری با بهره‌وری اپراتورهای ، ارتباطات پلیس ١١٠ رابطه معناداری

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ارتباطات با بهره‌وری اپراتورهای پلیس 110 است. این تحقیق با هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه مدیران و اپراتورهای مرکز فوریت‌های پلیس 110 تهران بزرگ که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده 168 نفر برآورده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق‌ساخته که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (95%= α) مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی کندال و آزمون رتبه‌بندی فریدمن اولویت و رتبه اهمیت مولفه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شاخص فناوری ارتباطی با نمره 33/3 در رتبه اول، متن پیام ارتباطی با نمره 3/17 در رتبه دوم، مهارت مخاطب با نمره 3/04 در رتبه سوم، محیط ارتباطی با نمره 2/93 در رتبه چهارم و مهارت ارتباطی اپراتور با نمره 2/04 در رتبه آخر قرار دارد.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به جدول شماره یک برای بررسی رابطه همبستگی بین آنها از ضریب همبستگی کندال استفاده شده است که مقدار این ضریب ٠/٦٧ بوده سطح معناداری آن ٠/٠٠٠ میباشد، میتوان با ٩٥ درصد بیان کرد محیط ارتباطی ارتباطات پلیس ١١٠ رابطه معناداری با بهرهوری اپراتورهای ١١٠ فاتب دارد و فرضیه تحقیق مورد قبول و فرضیه صفر رد میشود. با توجه به جدول شماره یک برای بررسی رابطه همبستگی بین آنها از ضریب همبستگی کندال استفاده شده است که مقدار این ضریب ٠/٥٠ بوده سطح معناداری آن ٠/٠٠٠ میباشد، میتوان با ٩٥ درصد بیان کرد مهارت ارتباطی اپراتور پلیس ١١٠ رابطه معناداری با بهرهوری اپراتورهای ١١٠ فاتب دارد و فرضیه تحقیق مورد قبول و فرضیه صفر رد میشود . با توجه به جدول شماره یک برای بررسی رابطه همبستگی بین آنها از ضریب همبستگی کندال استفاده شده است ، که مقدار این ضریب ٠/٦٦ بوده سطح معناداری آن ٠/٠٠٠ میباشد، میتوان با ٩٥ درصد بیان کرد مهارت مخاطب پلیس ١١٠ رابطه معناداری با بهرهوری اپراتورهای ١١٠ فاتب دارد و فرضیه تحقیق مورد قبول و فرضیه صفر رد میشود. با توجه به جدول شماره یک برای بررسی رابطه همبستگی بین آنها از ضریب همبستگی کندال استفاده شده است ، که مقدار این ضریب ٠/٦٦ بوده سطح معناداری آن ٠/٠٠٠ میباشد، میتوان با ٩٥ درصد بیان کرد مهارت مخاطب پلیس ١١٠ رابطه معناداری با بهرهوری اپراتورهای ١١٠ فاتب دارد و فرضیه تحقیق مورد قبول و فرضیه صفر رد میشود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.