Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنعت سیمان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

نویسنده:

(24 صفحه - از 41 تا 64)

در ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻣﺮوزی، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ، آن ﻫﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ از اﺑﺰارﻫﺎ و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن در ﮐﺸﻮر و اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﺳﯿﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺑﺤﺚ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده ﻫﺎ (DEA) ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع وزن دار ﺷﺪه اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ، و از ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻞ در ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﮐﺎراﯾﯽ اﻋﻀﺎی زﻧﺠﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزده ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺰاﯾﺸﯽ، ﮐﺎﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

خلاصه ماشینی:

با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد در رابطه با تصمیم گیری های مدیریتی، در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) کارایی کل زنجیره تامین را به صورت مجموع وزن دار شده اعضایش بدست می آوریم ، و از کارایی کل در جهت محاسبه ی کارایی اعضای زنجیره استفاده می کنیم . زنجیره تامین ١ یکی از گزینه های موفق در پاسخگویی به این نیاز می باشد، به طوری که زنجیره تامین همه ی فعالیت های مرتبط با جریان و انتقال کالاها را از مرحله مواد خام تا مصرف محصول توسط مصرف کننده را شامل می شود و مدیریت زنجیره تامین در برگیرنده این فعالیت ها به صورت یکپارچه است که از طریق آن ها، محصولات، خدمات و اطلاعاتی که برای ١-Supply Chain مشتریان ارزش افزوده ایجاد می کند را تامین می نماید(منتزر، ٢٠١٠). اینک در ٢-Data Envelopment Analaysis 3- Decision making units این مقاله به بررسی ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین کارخانجات تولید کننده سیمان با استفاده از راهکار تحلیل پوششی داده ها می پردازیم . (جعفر نژاد، ١٣٨٦) (رجوع شود به تصویر صفحه) (رجوع شود به تصویر صفحه) - پیشینه تحقیق تاکنون روشهای بسیارمتنوعی به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه شده است که به برخی از تحقیقات اشاره می شود: کاربرد DEA در محاسبه کارائی واحد های صنعتی که توسط پروفسور van de pane از گروه اقتصادی دانشگاه Calgary کانادا ارائه شد. ایشان از روش DEA برای تعیین میزان کارایی زنجیره واحد های صنعتی استفاده نمودند که در زیر به شرح مختصری از کارهایشان می پردازیم : در این تحقیق ٣٦ گروه صنعتی وجود دارند که با مدل CCR مورد ارزیابی قرار گرفته اند .


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.