Skip to main content
فهرست مقالات

Measuring Service Quality of Islamic Azad University of Mazandaran using SERVQUAL Model

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 99 تا 116)

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات دانشگاه های آزاد اسلامی مازندران بود. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود که از این میان، 373 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوآل جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t گروه های همسان و آزمون فریدمن انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین انتظارات و ادراکات دانشجویان، در تمامی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات سروکوآل، تفاوت معناداری وجود دارد و در تمام موارد انتظارات دانشجویان در سطحی بالاتر از ادراکات قرار داشت. همچنین مقایسه ابعاد پنج گانه نشان داد که درک دانشجویان از کیفیت خدمات دریافتی یکسان نیست، به طوری که بالاترین کیفیت خدمات دریافتی را در بعد ملموس و پایین ترین را در بعد همدلی می دانستند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.