Skip to main content

Research in Applied Linguistics

این نشریه از تاریخ 1390/07/09 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
ادبیات و زبانها
ناشر
دانشگاه شهید چمران اهواز
عنوان قبلی
تحقیقات در زبانشناسی کاربردی، مطالعات کاربردی زبان
عنوان انگلیسی
تحقیقات در زبانشناسی کاربردی، مطالعات کاربردی زبان، Research in Applied Linguistics
p-ISSN
2345-3303
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
Shahid Chamran University of Ahvaz
تلفن
09166014373
آدرس اینترنتی
http://rals.scu.ac.ir
صاحب امتیاز
Shahid Chamran University of Ahvaz
مدیر مسئول
Sayyid Rahim Moosavinia
سر دبیر
Alireza Jalilifar
هیئت تحریریه
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
Mahmood Hashemian
پست الکترونیک
a.jalilifar@scu.ac.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1395/04/30