Skip to main content

مجلات علمی-پژوهشی: 694 عنوان


ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS

 • آخرین شماره :
  Winter 2020, Volume 5 - Issue 1
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراك

English Language Teaching and Learning

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2019 - Number 23
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

آفاق امنیت

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه جامع امام حسین

آمایش سرزمین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  پردیس قم - دانشگاه تهران

آمایش محیط

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 46
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 40
 • وابسته به :
  انجمن آموزش عالی ایران

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398- شماره 20

آموزش و ارزشیابی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 47
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

آموزش و سلامت جامعه

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، دوره ششم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شمره 8

آموزه های حقوق کیفری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 16
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های فقه مدنی

 • آخرین شماره :
  بهار تابستان ١٣98 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های فلسفه اسلامی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آموزه های قرآنی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398 - شماره 30
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آینده پژوهی دفاعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 13

آینده پژوهی مدیریت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 118

آینه معرفت

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 59
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

آینه میراث

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 64
 • وابسته به :
  مرکز پژوهشی میراث مکتوب

آیین حکمت

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه باقرالعلوم(وابسته به دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم)

ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

اخلاق پزشکی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 43
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

اخلاق پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1396 - شماره 3

اخلاق در علوم و فناوری

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398، سال چهاردهم - شماره 3
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

اخلاق وحیانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 15

ادب پژوهی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1394 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه گیلان و انجمن زبان و ادبیات فارسی

ادب عربی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال یازدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ادب فارسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

ادبیات پارسی معاصر

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398، سال نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ادبیات پایداری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید باهنر کرمان

ادبیات تطبیقی (ویژه نامه نامه فرهنگستان)

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ادبیات عرفانی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه الزهرا

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 56
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب

ادیان و عرفان

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، دوره پنجاه و دوم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

اسلام و پژوهش های تربیتی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 20
 • وابسته به :
  موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اسلام و علوم اجتماعی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 98 - شماره 21
 • وابسته به :
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اسلام و مطالعات اجتماعی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 25
 • وابسته به :
  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

اصول بهداشت روانی

 • آخرین شماره :
  تیر و مرداد 1395 - شماره 73
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 111
 • وابسته به :
  سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

اعتیاد پژوهی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 53
 • وابسته به :
  ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

اقتصاد اسلامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 76
 • وابسته به :
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی ایران

اقتصاد پولی، مالی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد شهری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 6

اقتصاد فضا و توسعه روستایی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 29
 • وابسته به :
  دانشگاه خوارزمی

اقتصاد کشاورزی و توسعه

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 107
 • وابسته به :
  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

اقتصاد مالی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 48
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اقتصاد مقداری

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، دوره شانزدهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید چمران

اقتصاد و الگوسازی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 37

اقتصاد و تجارت نوین

 • آخرین شماره :
  زمستان 1391 و بهار 1392 - شماره 31 و 32
 • وابسته به :
  معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی