Skip to main content

10 Title


پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 49
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های اقتصادی ایران

 • Latest issue :
  تابستان 1402- شماره 95
 • Company :
  پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 • Latest issue :
  پاییز 1401- شماره 86
 • Company :
  پژوهشکده علوم اقتصادی ـ دانشگاه علامه طباطبایی

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

 • Latest issue :
  زمستان 1401 - شماره 56
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سیاست گذاری اقتصادی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 27
 • Company :
  دانشگاه یزد

تحقیقات مالی

 • Latest issue :
  تابستان 1402، دوره بیست و پنجم - شماره 2
 • Company :
  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تحقیقات مالی اسلامی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - (ویژه نامه) شماره 1
 • Company :
  دانشگاه امام صادق(ع)

نظریه های کاربردی اقتصاد

 • Latest issue :
  بهار 1402، سال دهم - شماره 1
 • Company :
  دانشگاه تبریز

بورس اوراق بهادار

 • Latest issue :
  بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61