Skip to main content

10 Title


پژوهش نامه روانشناسی مثبت

 • Latest issue :
  بهار 1401- شماره 29
 • Company :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های مشاوره

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 81
 • Company :
  انجمن مشاوره ایران

خانواده و پژوهش

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 54
 • Company :
  پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش

روان شناسی پیری

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 29
 • Company :
  دانشگاه رازی کرمانشاه

روان شناسی سلامت

 • Latest issue :
  بهاز 1401 - شماره 41
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

روان شناسی کاربردی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 61
 • Company :
  دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی افراد استثنایی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 44
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

شناخت اجتماعی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 21
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

 • Latest issue :
  پاییز 1401 - شماره 51
 • Company :
  دانشگاه علامه طباطبایی

مطالعات روان شناختی

 • Latest issue :
  پاییز 1400، دوره هفدهم - شماره 68
 • Company :
  دانشگاه الزهرا