Skip to main content

5 Title


پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1399 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه خوارزمی

پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1400- شماره 21
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

مطالعات روان شناسی ورزشی

 • Latest issue :
  پاییز 1400- شماره 37
 • Company :
  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

 • Latest issue :
  تابستان 1401- شماره 22
 • Company :
  دانشگاه بيرجند

مطالعات مدیریت ورزشی

 • Latest issue :
  آذر و دی 1400 - شماره 69
 • Company :
  پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی