Skip to main content

8 Title


پژوهش در برنامه ریزی درسی

 • Latest issue :
  زمستان 1400 - شماره 71
 • Company :
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 36
 • Company :
  دانشگاه پیام نور

تعلیم و تربیت

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 149
 • Company :
  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

راهبردهای شناختی در یادگیری

 • Latest issue :
  بهار و تابستان 1401 - شماره 18
 • Company :
  دانشگاه بوعلی سینا

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

 • Latest issue :
  بهار 1401 - شماره 36
 • Company :
  وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

مطالعات آموزش و یادگیری

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 81
 • Company :
  دانشگاه شیراز

مطالعات برنامه درسی

 • Latest issue :
  تابستان 1401 - شماره 65
 • Company :
  انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

مطالعات برنامه درسی آموزش عالی

 • Latest issue :
  پاییز و زمستان 1400 - شماره 24
 • Company :
  انجمن مطالعات برنامه درسی