Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 55 تا 68)

کلیدواژه ها :

ارزیابی عملکرد ،انسجام ،فضیلت سازمانی ،شفقت

کلید واژه های ماشینی : عملکرد کارکنان ، فضیلت سازمانی در عملکرد کارکنان ، فضیلت سازمانی ، عملکرد کارکنان نیروی انتظامی ، تبیین معناداری از عملکرد کارکنان ، بررسی نقش فضیلت سازمانی ، نقش فضیلت سازمانی در عملکرد ، انسجام ، پژوهش ، ابعاد فضیلت سازمانی

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ابعاد فضیلت سازمانی در یک سازمان نظامی است. فضیلت سازمانی دارای پنج مولفه خوش‌بینی، بخشش، اعتماد، شفقت و انسجام است. جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان اداری نیروی انتظامی خراسان شمالی که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و جدول کرجسی مورگان تعداد 175 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند، هستند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسش‌نامه‌های استاندارد فضیلت سازمانی کامرون و همکاران(2004) و ارزیابی عملکرد مقیمی و رمضان(1390) استفاده شد که از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود. پس از بررسی پایایی و روایی سازه ابزارها، فرضیه‌های پژوهش با روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استاندارد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از وجود همبستگی بین فضیلت سازمانی و عملکرد کارکنان است. هم‌چنین در بین ابعاد پنج‌گانه فضیلت سازمانی(خوش‌بینی، اعتماد، شفقت، انسجام و بخشش)، ابعاد انسجام و خوش‌بینی تبیین معناداری از عملکرد کارکنان داشته‌اند. یافته‌های این پژوهش اهمیت تقویت خرده‌مقیاس‌های فضیلت سازمانی را در سازمان‌های نظامی مورد تاکید قرار می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"1- Organizational virtuousness 2- Rego, Ribeiro & Cunha 3- Human impact 4- Moral goodness 5- Social beterment 6- Organizational optimism 7- Organizational trust 8- Organizational campassion 9- Organizational integrity 10- Organizational forgiveness / چندی است که نیروی انتظامی، رویکرد جامعه محوری را برای بازسازی ساختارها و روشهای اجرایی در مأموریت های محوله خود، انتخاب کرده است (کریمی و همکاران، ١٣٨٩)؛ با این وصف ، نیروی انتظامی با تغییر رویکرد از تهدیدمحوری به جامعه محوری و روی آوردن به روشهای نرمافزاری در تأمین امنیت ، به خودی خود نشان از ارتقاء فضیلت سازمانی در این سازمان است ؛ بنابراین میزان تأثیر و رابطه این متغیر مهم سازمانی در عملکرد کارکنان در یک سازمان نظامی مسئله ای است که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول کرده است . / از طرفی نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از عوامل مهمی که در عملکرد کارکنان نیروی انتظامی تأثیر می گذارد، بعد انسجام و خوشبینی سازمانی به عنوان ابعاد مهم فضیلت سازمانی در یک سازمان نظامی می باشند که می توانند به واسطه مدیریت توانمند، تقویت شوند. پیشنهادها بر اساس نتایج این پژوهش ، پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه میشود: ١- به مسئولان نیروی انتظامی و مدیران توصیه می شود با استفاده از پرسش نامه فضیلت سازمانی، نسبت به ارزیابی مداوم نیرویهای انتظامی استانها اقدام کنند تا با توجه به شناختی که از ابعاد فضیلت سازمانی به دست می آورند، گامهای عملی را برای بهبود عملکرد کارکنان و اوضاع سازمان تحت مدیریت خود بردارند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.