Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر ترویج مطالعه در نوجوانان از دیدگاه کتاب فروشان جبهه ی فرهنگی انقلاب

نویسنده:

(21 صفحه - از 80 تا 100)

کتاب خوانی و مطالعه، به منزله یک اصل، در تربیت روحی، روانی، دینی و فرهنگی مورد قبول بیشتر روان شناسان و جامعه شناسان است. با نیل کودکان و نوجوانان به مطالعه کتاب، می توان بدون هیچ دغدغه ای به بزرگ سالانی سالم و آینده ای درخشان برای جامعه اندیشید. این پژوهش در پی بررسی عوامل موثر بر ترویج مطالعه در نوجوانان از دید کتاب فروشی های جبهه فرهنگی انقلاب است تا با مشخص شدن این عوامل، متولیان بتوانند به برنامه ریزی ای مناسب در این زمینه بپردازند. مطالعه پیش رو از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه پژوهشگر ساخته است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 52 کتاب فروش جبهه فرهنگی انقلاب صورت گرفته است. برای تحلیل نتایج، پس از بررسی نرمال بودن داده ها با نرم افزار spss، در قالب 8 فرضیه کلی از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده این است که کلیه عوامل و متغیرهای بررسی شده از نظر پاسخ دهندگان بر ترویج کتاب خوانی در بین نوجوانان موثر است. همچنین، بر اساس اولویت بندی متغیر های پژوهش، از دید کتاب فروشان جبهه فرهنگی انقلاب، مدرسه و مربیان بیشترین تاثیر را در ترویج مطالعه بین نوجوانان دارند. در درجه بعد، خانواده ها و والدین موثرند و به ترتیب کتاب فروشی ها، مسوولان و فعالان فرهنگی، نشست ها و کلاس های آموزشی، رسانه ها و تبلیغات، کتابخانه ها و طرح های تشویقی و مسابقات در رتبه های بعدی قرار دارند. لازم به ذکر است که مقاله حاضر در اولین همایش ملی کتاب و نشر با موضوع سیاستگذاری فرهنگی در صنعت نشر کتاب که با حمایت مادی و معنوی انتشارات سوره مهر در آبان ماه سال 94 برگزار گردید، ارائه شده و برای اولین بار در شماره های نوزدهم و بیستم فصلنامه کتاب مهر منتشر می گردد.

خلاصه ماشینی:

"نتایج حاصل از آزمون آماری میانگین وزنی = ٣ فدارصصــدۀاا اطخمتیلانــف ان ٩٥ انحــــــراف خطـــــای -(d٢)Sig. taile میانگین تعداد ا ا اا ط فرضیه بیشینه کمینه معیر معیر معندری سح 0474/1 7055/0 48932/0 08402/0 000/0 8765/3 52 فرضیۀ ١: تأثیر خـانواده ووالدین 0644/1 7150/0 50072/0 08587/0 000/0 8897/3 52 فرضیۀ ٢: تـأثیر مدرسـه ومربیان 9092/0 4732/0 62480/0 10715/0 000/0 6912/3 52 فرضیۀ ٣: تأثیر مسـئولان وفعالان فرهنگی 6642/0 0417/0 89213/0 15300/0 007/0 3529/3 52 فرضیۀ ٤: تأثیر طـرح هـایتشویقی و مسابقات 8373/0 3686/0 67172/0 11520/0 000/0 6031/3 52 فرضیۀ ٥: تأثیر رسانه هـا وتبلیغات 9372/0 4863/0 64609/0 11080/0 000/0 7118/3 52 فرضـــــیۀ ٦: تـــــأثیرکتاب فروشیها 8772/0 3287/0 78605/0 13481/0 000/0 6029/3 52 فرضیۀ ٧: تأثیر کتابخانه ها 9797/0 2556/0 03762/1 17795/0 001/0 6176/3 52 فرضیۀ ٨: تأثیر نشست ها وکلاس های آموزشی همان طور که مشاهده میشود، در همۀ آزمـون هـای فرضـیۀ بررسـیشـده سطح معناداری از مقدار خطای ٠/٠٥ کوچک تر است . اولویت تأثیر متغیرهای پژوهش از دیدگاه کتاب فروشان اولویت متغیر اولویت اول مدرسه و مربیان اولویت دوم خانواده و والدین اولویت سوم کتاب فروشیها اولویت چهارم مسئولان و فعالان فرهنگی اولویت پنجم نشست ها و کلاس های آموزشی اولویت ششم رسانه ها و تبلیغات اولویت هفتم کتابخانه ها اولویت هشتم طرح های تشویقی و مسابقات طبق آنچه در جدول ٣ مشاهده میشود، از دیـدگاه کتـاب فروشـان جبهـۀ فرهنگی انقلاب ، مدرسه و مربیان بیشترین تـأثیر را بـر مطالعـه در نوجوانـان دارند. همچنین ، مؤلفه هایی مثل کتاب فروشیها و کتابخانه ها نیز از دیدگاه جامعۀ پژوهش شده بر ترویج مطالعه و کتاب خوانی مؤثرند، زیرا در این مکان ها نوجوانان به طور مستقیم با عنصر کتاب در ارتباط انـد و چنانچـه کتاب فروشان و کتابداران به سلاح مهارت های ارتباط مؤثر با نوجوانان مجهـز شوند، بـیتردیـد در جـذب مخاطـب نوجـوان موفـق خواهنـد بـود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.