Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهرتهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (34 صفحه - از 85 تا 118)

کلیدواژه ها :

شکاف دیجیتالی ،رسانه های اجتماعی ،تلگرام ،تلفن همراه هوشمند ،اینستاگرام

Instagram ،digital divide ،smart phone ،Telegram ،social media

کلید واژه های ماشینی : شکاف دیجیتالی ، تلفن همرا‌ه هوشمند ، مهارت ، سن ، رابطه استفاده از تلفن همرا‌ه ، اینترنت ، شـکاف ، شکاف دیجیتالی در شهر تهران ، روافزون استفاده از تلفن همرا‌ه ، شهر تهران

گسترش روافزون استفاده از تلفن همراه در کـشور و اهمیـت بحـث شـکاف دیجیتالی، بدلیل آثاری که بر توسعه جامعه دارد، تحقیق درباره رابطـه ایـن دو را ضروری کرده است . تحقیق حاضر، با مبنا قرار دادن نظرات ون دایک و ون دیورسن درباره شکاف دیجیتالی به این پرسش پرداخته است که آیا استفاده از تلفن همراه هوشمند به ایجاد نوعی از شکاف دیجیتـالی منجـر شـده اسـت ؟ هدف دیگر تحقیق نیز مشخص ساختن میزان تاثیر برخی متغیرهای جمعیـت شناختی- اقتصادی بر شکاف دیجیتالی مبتنی بر تلفن همراه هوشـمند اسـت . این تحقیق با روش پیمایش میدانی انجام شده و با نمونه گیری در دسـترس، ٢٧٣ پاسخنامه در شهر تهران گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که شکاف دیجیتالی در مهارتهای شبکه ای، مهم ترین شکاف ایجاد شده بین افراد است و پایگاه اقتصادی و تحصیلات بیشترین نقش را در ایجـاد شـکاف دیجیتـالی دارند در حالی که متغیرهای سن ، جنس و قومیـت تنهـا بـر یکـی از سـطوح دسترسیهای منجر به شکاف دیجیتالی اثر دارند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین ، ما در این تحقیق سعی مـی کنـیم تـا بـا اسـتفاده از نظریـات ون دایـک و ون درویسن (٢٠١٥) درباره شکاف دیجیتالی که همه سطوح این مفهـوم را مـد نظـر قـرار می دهد و گرفتن نمونه ای از بین تمام شهروندان شهر تهران و محـدود نکـردن آن بـه یک گروه اجتماعی یا طبقه خاص، به مطالعه رابطه بین استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی بپردازیم . پرسـش تحقیـق در اینجا این است که آیا در هر یک از این سطوح و همچنین بین این سـطوح بـا شـکاف دیجیتالی مبتنی بر استفاده از تلفن همراه هوشمند مواجه هستیم ؟ علاوه بر این ، تحقیقات مختلف نشان دادهاند که متغیرهای جنسیت ، سن ، قومیت ، تحصیلات و درآمد در شکاف دیجیتالی مؤثر هستند (همان). بنابراین می بینیم که در اینجا نیز نوعی شکاف دیجیتالی بین افـراد بـر اسـاس اسـتفاده آنهـا از گوشی هوشمند رخ می دهد و همانطور که بر اساس نتایج قبلی انتظار داشتیم استفاده از برنامه های ارتباطی در صدر استفاده افراد قـرار داد و همچنـین بـازی آنلایـن کمتـرین میانگین را دارد و شکاف بین این دو سر طیف کاملا مشهود است . (2015) Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides: An Empirical Investigation, The Information Society Vol. 31, Iss. 5."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.