Skip to main content

708 مجله


پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 87
 • وابسته به :
  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

پژوهش و برنامه ریزی روستایی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و برنامه ریزی شهری

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 36
 • وابسته به :
  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

پژوهش و سلامت

 • آخرین شماره :
  Summer 2015 - Number 13
 • وابسته به :
  مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد

پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 44
 • وابسته به :
  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمان «سمت»

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1395 - شماره 79
 • وابسته به :
  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

پژوهش های آموزش و یادگیری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1395 - شماره 9
 • وابسته به :
  دانشگاه شاهد

پژوهش های اجتماعی اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 118
 • وابسته به :
  دانشگاه علوم اسلامی رضوی

پژوهش های اخلاقی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 36
 • وابسته به :
  دانشگاه قم

پژوهش های ادب عرفانی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 38
 • وابسته به :
  انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

پژوهش های ادبی - قرآنی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، سال ششم - شماره 24
 • وابسته به :
  دانشگاه اراک

پژوهش های ادبیات تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، دوره هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های ارتباطی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 97
 • وابسته به :
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

پژوهش های اطلاعاتی و جنایی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، سال چهاردهم - شماره 1

پژوهش های اعتقادی کلامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ساوه

پژوهش های اقتصادی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 76
 • وابسته به :
  پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش های اقلیم شناسی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 35

پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، دوره هفتم - شماره 2

پژوهش های انقلاب اسلامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 27
 • وابسته به :
  انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران

پژوهش های ایران شناسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های باستان شناسی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینای همدان

پژوهش های برنامه درسی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، دوره هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شیراز با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی

پژوهش های بوم شناسی شهری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 18

پژوهش های پولی - بانکی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 37

پژوهش های تاریخی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 23
 • وابسته به :
  دانشگاه سیستان و بلوچستان

پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش های جامعه شناسی معاصر

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 13
 • وابسته به :
  دانشگاه بو علی سینا

پژوهش های جغرافیای انسانی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، دوره پنجاه و یک - شماره 1
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیای طبیعی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، دوره پنجاه و یکم - شماره 1
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1387 - شماره 64
 • وابسته به :
  موسسه جغرافیا - دانشگاه تهران

پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری

 • آخرین شماره :
  بهار 1398، دوره هفتم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران، موسسه جغرافیا

پژوهش های حسابداری مالی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 39
 • وابسته به :
  معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان

پژوهش های حفاظتی و امنیتی

 • آخرین شماره :
  بهار 1397 - شماره 25
 • وابسته به :
  دانشگاه امام حسین (ع)

پژوهش های حقوق تطبیقی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، دوره بیست و سوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تربیت مدرس

پژوهش های راهبردی سیاست

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1397 - شماره 22
 • وابسته به :
  فرماندهی انتظامی استان اصفهان و دانشگاه اصفهان

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 35
 • وابسته به :
  دانشگاه پیام نور

پژوهش های روابط بین الملل

 • آخرین شماره :
  زمستان 1391 - شماره 6
 • وابسته به :
  انجمن ایرانی روابط بین الملل

پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397، سال هشتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های روستایی

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران (قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی)

پژوهش های زبان شناسی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 17
 • وابسته به :
  دانشگاه بوعلی سینا

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398، دوره نهم - شماره 2

پژوهش های زبانشناختی قرآن

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان

پژوهش های زبانی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

پژوهش های سیاست اسلامی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 14
 • وابسته به :
  وابسته به پژوهشگاه امام صادق(علیه السلام)

پژوهش های عقلی نوین

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 5
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهش های علم و دین

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 18
 • وابسته به :
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهش های علوم شناختی و رفتاری

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 15
 • وابسته به :
  دانشگاه اصفهان