Skip to main content
فهرست مقالات

تماس های شبکه ای و تجربه ی عشق سیال: مطالعه ی کیفی دانشجویان دختر دانشگاه گیلان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (34 صفحه - از 115 تا 148)

چکیده:

به دنبال گسترش نفوذ اینترنت ، تعاملات اجتماعی بین دو جنس به ویـژه در فضـای مجـازی ابعـاد جدیدی به خود گرفته اند. این تعاملات ویژگیهـای خاصـی داشـته و پیامـدهایی بـرای کـاربران اینترنت در زمینه دوستیها به دنبـال داشـته اسـت . هـدف پـژوهش حاضـر بررسـی ویژگـیهـا و پیامدهای روابط بین دو جنس در فضای مجازی بـا اسـتفاده از نظریـه ی عشـق سـیال زیگمونـت باومن است . سوال اصلی پژوهش این است کـه در روابـط و دوسـتیهـای اینترنتـی دانشـجویان ، کدام یک از ویژگیها و پیامـدهاینمـود بیشـتری دارد؟ ایـن پـژوهش بـا رویکرد کیفی و به شیوه «بحث گروهی متمرکز» در بین دانشجویان دختر دانشگاه گـیلان انجـام گرفت . نتایج نشان میدهند که رقیق بودن ، سادگی و گمنامی درو همچنـین آزادی که در فضای مجازی به دست میآورند باعث گرایش بیش از اندازه جوانان به اینترنت و دوستیهای اینترنتی شده است . آن ها در عین آگاهی از پیامدهای منفی این تماس ها، مانند عـدم اعتماد و عدم تعهد و ناپایداری این نوع روابـط ، اغلـب نگـرش مثبتـی بـه روابـط و دوسـتیهـای اینترنتی داشتند و حتی تمایل به ازدواج از طریق این رابطه ها نیز در بین آن ها دیده میشود.

کلیدواژه ها:

عشق سیال ،بحث گروهی متمرکز ،روابط اینترنتی ،تماس های شبکه ای

کلید واژه های ماشینی:

اینترنتی ، باومن ، روابـط ، تمـاس ، رابطـه ، روابط ، اینترنتـی ، هـای اینترنتـی ، بـه روابـط و دوسـتیهـای اینترنتی ، تعهد


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.