Skip to main content

پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران؛ دوره -11؛ مجلد 11؛ جلد 1


زیر عنوان
یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
موضوعات
مدیریت و علوم انسانی در ایران
شماره دوره
-11
تاریخ
1400/12/19 - 1400/12/19
عنوان مجموعه
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
مجلد
11
جلد
1

فهرست مقالات