Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 19 تا 36)

این تحقیق در پی بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی است. چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل تکامل یافته پذیرش فناوری می‌باشد. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل ادراک از مفید بودن، ادراک از سهولت استفاده، ریسک ادراکی، خود اثر بخشی استفاده از رایانه، کیفیت اینترنت و میزان دسترسی به اینترنت در توجیه متغیر وابسته قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بررسی شده است. دو متغیر کیفیت اینترنت و میزان دسترسی به اینترنت بر اساس مطالعات تحقیقات گذشته و مبانی تئوریک و وضعیت اینترنت در کشورمان به مدل پذیرش فناوری اضافه شده است. در این تحقیق با استفاده از روش «توصیفی، پیمایشی»، نمونه‌ای متشکل از 202 نفر از مشتریان بانک ملی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده و برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری همبستگی و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ادراک از مفید بودن، خود اثر بخشی استفاده از رایانه و کیفیت اینترنت بیشترین تاثیر را در قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی دارند.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق تأثیر متغیرهای مستقل ادراک از مفید بـودن ، ادراک از سـهولت استفاده ، ریسک ادراکی ، خود اثر بخشی استفاده از رایانه ، کیفیت اینترنت و میزان دسترسـی بـه اینترنت در توجیه متغیر وابسته قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بررسی شـده است . 3 فرجیانسهی 1385 بررسی عوامل مـرتبط بـاقصد استفاده از بانکداری اینترنتی در بانک ملت نتایج این تحقیق نشان می دهد که بـین نگـرش ، هنجار ذهنی و ادراک از کنترل رفتـاری بـا قصـد استفاده مشـتریان از خـدمات بانکـداری اینترنتـی رابطه معناداری وجود دارد ولی ادراک مشتریان از امنیت این سیستم ها بر نگرش ایشان در اسـتفاده از این خدمات تأثیری ندارد. خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق متغیرهای مورد مطالعه نتیجه آزمون همبستگی پیرسون متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب سطح معنادار نتیجه ادراک از مفید بودن 0/521 0/000 همبستگی مثبت با ٩٩ درصد اطمینان ادراک از سهولت استفاده قداتفاد 0/278 0/000 همبستگی مثبت با ٩٩ درصد اطمینان ادراک از امنیت ص سه شتیان 0/453 0/000 همبستگی مثبت با ٩٩ درصد اطمینان خود اثر بخشی استفاده از رایانه مر از خدمات بانکدای اینتنت 0/162 0/026 همبستگی مثبت با ٩٥ درصد اطمینان کیفیت اینترنت ر ری 0/263 0/000 همبستگی مثبت با ٩٩ درصد اطمینان میزان دسترسی به اینترنت 0/326 0/000 همبستگی مثبت با ٩٩ درصد اطمینان رگرسیون چندگانه در روش همبستگی پیرسون ، رابطه بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مورد مطالعه ، با فـرض ثابت بودن اثر سایر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد، اما در عمل ، این عوامل به طور یک جا و همزمان بر متغیر وابسته یا ملاک اثر می کنند و محقـق بایـد آنهـا را بـه طـور همزمان مورد سنجش قرار دهد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.