Skip to main content
فهرست مقالات

جنبه هایی از ارتباط میان فرهنگی در کاربرد انگلیسی توسط فارسی زبانان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 127 تا 141)

رابطه بین زبان و فرهنگ از دیرباز توجه زبان شناسان (مانند ساپیر و ورف) و مردم شناسان (مانند مالینوفسکی) را به خود معطوف داشته است. اما رویکرد میان فرهنگی جهت بررسی رابطه بین زبان و فرهنگ حوزه ای نسبتا جدید در سنت زبان شناسی محسوب می شود. مطالعه حاضر با اتخاذ رویکردی میان فرهنگی تلاش دارد تا رابطه تنگاتنگ بین کاربرد زبان و مفاهیم فرهنگی مرتبط با آن را در کاربرد زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان نشان دهد. در واقع، چنین بررسی ای نشان خواهد داد که اولا کاربرد زبان را نمی توان جدا از بافت فرهنگی آن در نظر گرفت زیرا بسیاری از ابعاد کاربرد زبان با مفاهیم فرهنگی یک جامعه پیوند دارد. ثانیا، مطالعه حاضر نشان خواهد داد که کاربرد زبان انگلیسی بدون توجه به ابعاد کاربرد شناختی و فرهنگی آن نه تنها موجب عدم برقراری ارتباط صحیح بین کاربران انگلیسی و فارسی زبان می شود، بلکه بعضی از سوءتفاهمات میان فرهنگی را به وجود می آورد که ممکن است موجب ایجاد نگرش منفی توسط زبان دانان انگلیسی نسبت به فارسی زبانان گردد. در این راستا نحوه کاربرد اصطلاحات خطابی، شیوه درخواست و کاربرد مفاهیم مذهبی توسط فارسی زبانان در بافت انگلیسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"‌بررسی‌در‌این ‌زمینه ‌(گامپرز‌٠٤٩٢،‌اوخـس ‌٠٤٩٣،‌و‌هیوسـتن ‌و‌گـیلس ‌٠٤٩١)‌ نشان ‌می‌دهد‌که ‌صرف ‌تسلط ‌زبانی‌به ‌یک ‌زبان ‌نمی‌تواند‌برای‌برقراری‌ارتباط ‌موفـق ‌کـافی‌ باشد‌و‌بنابراین ،‌پیامدهای‌تعامل ‌بین ‌دو‌سخنگو‌با‌زمینـ‌ۀ‌فرهنگـی‌متفـاوت ‌در‌کـانون ‌توجـه ‌ مطالعات ‌ارتباط ‌میان ‌فرهنگی‌قرار‌گرفته ‌است . ‌با‌توجه ‌به ‌این ‌رویکرد،‌مطالعۀ‌حاضر‌نیز‌بـر‌آن ‌ است ‌تا‌نشان ‌دهد‌چگونه ‌چنین ‌رویکردی‌می‌تواند‌ما‌را‌در‌فهم ‌و‌بهبود‌ارتبـاط ‌میـان ‌فرهنگـی‌ یاری‌رساند‌و‌همین ‌طور‌چه ‌مشـکلاتی‌ممکـن ‌اسـت ‌هنگـام ‌برقـراری‌ارتبـاط ‌بـین ‌افـراد‌بـا‌ انگاره ‌های‌فرهنگی‌متفاوت ‌ظهور‌و‌بروز‌نماید. ‌بنابراین ،‌این ‌دسته ‌از‌فرهنـ٢‌زبـانی‌کـه ‌انتقـال ‌ پنهان ‌نام ‌گرفته ‌است ‌بنیادی‌ترین ‌نوع ‌انتقال ‌است ‌که ‌می‌تواند‌باعث ‌ایجاد‌سوءتفاهم ‌های ‌شدید‌ و‌نگرش ‌کلیشه ‌ای‌منفی‌گردد. ‌قبل ‌از‌پـرداختن ‌بـه ‌ این ‌موضوع ‌لازم ‌است ‌به ‌چند‌نکته ‌اشاره ‌شود. ‌ ٣- اصطلاحات خطابی در زبان فارسی و انگلیسی نوع ‌نگرش ‌و‌نحوة ‌به ‌کارگیری‌«اصـطلاحات ‌خطـابی‌"توسـط ‌فار‌سـی‌زبانـان ‌نسـبت ‌بـه ‌‌ انگلیسی‌زبانان ‌استرالیائی‌کاملا‌متفاوت ‌است . ‌بـه ‌عنـوان ‌ مثال ،‌در‌فرهن٢‌چینی‌دایرة ‌کاربرد‌نام ‌کوچک ‌حتی‌تن٢‌تر‌از‌فرهن٢‌ایرانـی‌اسـت ‌و‌کـاربرد‌ آن ‌توسط ‌عضو‌غیر‌خانواده ‌ممکن ‌است ‌به ‌عنوان ‌ورود‌به ‌حریم ‌خـانوادگی‌و‌داخلـی‌قلمـداد‌ شـود‌(ر. ‌البته ‌این ‌به ‌آن ‌معنا‌نیست ‌که ‌در‌جامعۀ‌استرالیا‌برخوردها‌و‌تعامل ‌هـای‌سلسـه ‌مراتبـی‌ وجود‌ندارد،‌بلکه ‌جامعه ‌استرالیا‌حداقل ‌وانمود‌می‌کند‌کـه ‌مسـاوات ‌طلـب ‌اسـت ‌و‌همچنـین ‌ میزان ‌استفاده ‌از‌انگاره ‌های‌فرهنگی‌سلسه ‌مراتبی‌در‌آن ‌کمتر‌از‌جامعه ‌ایرانی‌است . ٤- درخواست مؤدبانه در فارسی و انگلیسی عامل ‌دیگری ‌که ‌در‌رفتارهای‌زبانی‌ممکن ‌است ‌موجـب ‌ایجـاد‌سـوءتفاهم ‌بـین ‌مشـارک‌ان ‌ فارسی‌زبان ‌و‌انگلیسی‌زبان ‌شود‌اختلاف ‌در‌نحوة ‌درخواست ‌در‌این ‌دو‌زبان ‌اسـت ‌. ‌بـه ‌نظـر‌ می‌رسد‌عادت ‌فارسـی‌زبانـ‌ان ‌بـرای‌درخواسـت ‌مؤدبانـه ‌ایـن ‌اسـت ‌کـه ‌بیشـتر‌از‌واژگـان ‌و‌ اصطلاحات ‌محترمانه استفاده ‌کنند. ‌این ‌باعث ‌می‌شود‌که ‌یک ‌ فارسی‌زبان ‌نسبت ‌به ‌کاربرد‌جملاتی‌بـا‌سـاخت ‌امـری‌چنـدان ‌نگـران ‌نباشـد‌و‌ابـایی‌از‌بـه ‌ کارگیری‌آن ‌نداشته ‌باشد‌زیرا‌او‌با‌استفاده ‌از‌اصطلاحات ‌مؤدبانه ‌و‌محترمانه ‌به ‌مخاطب ‌خـود‌ ادب ‌و‌احترام ‌نشان ‌می‌دهد،‌در‌حالی‌کـه ‌در‌زبـان ‌انگلیسـی‌ایـن ‌مسـئله ‌بیشـتر‌از‌طریـق ‌بـه ‌ کارگیری‌جملاتی‌با‌ساخت ‌پرسشی‌صورت ‌می‌پذیرد‌و‌کاربرد‌اصطلاحات ‌محترمانه ‌در‌زبـان ‌ انگلیسی‌به ‌اندازة ‌زبان ‌فارسی‌رایج ‌نیسـت ‌. New York: Oxford University Press."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.