Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیرات کششی پاره ای سازه های نوایی در زبان فارسی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (22 صفحه - از 89 تا 110)

این پژوهش کشش سازه ای را به عنوان نشانه ای برای ناحیه برجستگی و مرزهای نوایی مورد بررسی قرار می دهد. از دو آزمایش انجام شده، اولی تاثیر تکیه تقابلی را بر دیرش هجا، واکه و همخوان مورد مطالعه قرار می دهد. آزمایش دوم تاثیر انواع جمله و چهار مقوله مرزی را بر دیرش هجا، واکه و همخوان بررسی می کند. پنج گویشور تحصیل کرده زبان فارسی سه واژه با سه هجای CV را که شامل هجای مورد بررسی می باشند تولید کردند. واژه های کلیدی در جملات حامل با چهار حالت کانونی در آزمایش اول و در چهار مقوله مرزی و سه نوع جمله در آزمایش دوم تولید شدند. نتایج آزمایش اول نشان داد که هجای با تکیه کانونی، کشش بیشتری نسبت به بقیه حالت ها دارد. علاوه بر این در حالت کانونی تاثیرات کششی پیشرو در واژه مشاهده می شد. از نتایج اصلی آزمایش دوم تاثیرات کششی مرز پایان واژه و تاثیر معنادار نوع جمله و مقوله های مرزی بر دیرش هجا، واکه و همخوان می باشد. در پایان نتایج آزمایش ها با نتایج بررسی های انجام شده در زبان انگلیسی مقایسه شده است.

خلاصه ماشینی:

"‌به ‌این ‌صورت ‌دیرش ‌هر‌جزء‌از‌این ‌نشانه ‌هـا‌بخـش ‌خاصـی‌از‌زمـان ‌را‌ اشغال ‌می‌کند‌که ‌قابل ‌اندازه ‌گیری‌است ‌و‌دیرش ‌هر‌جزء،‌زمانی‌است ‌که ‌برای‌تولید‌آن ‌لازم ‌اسـت ‌. ‌ سه ‌نظریۀ‌پیشنهادی‌برای‌تعریف ‌نواحی‌و‌سازه ‌ها،‌جای‌اعمال ‌کشش ‌پایانی،‌وجود‌دارد:‌الـف ‌)‌ نظریه ‌نحو ‌ـ‌بنیاد‌که ‌بر‌طبق ‌آن ‌کشش ‌پایانی‌مرز‌سـاخت ‌هـای‌نحـوی‌را‌نشـانه ‌گـذاری‌مـی‌کنـد‌ (کلت ،‌٠٤٩١؛‌کوپر‌و‌پاکسـیا‌-کـوپر،‌٠٤٩١،‌بـوتینیس ‌،‌٠٤٩٤)،‌ب )‌نظریـ‌ۀ‌برجسـتگی‌‌ـ‌بنیـاد‌ ساخت ‌نوایی‌که ‌‌بر‌طبق ‌آن ‌سلسله ‌مراتبی‌از‌برجستگی‌چون ‌تکیه ‌واژگانی‌و‌تکیه ‌جمله ‌وجـود‌دارد‌ و‌مرز‌نواحی‌تحت ‌تاثیر‌این ‌مقولات ‌برجستگی‌با‌کشـش ‌پایـانی‌نشـانه ‌گـذاری‌مـی‌شـوند‌(بکمـن ‌و‌ ادواردز،‌٠٤٤١)‌و‌‌ج )‌بر‌اساس ‌این ‌نظریه ‌‌بـین ‌نحـو‌و‌عناصـر‌نـوایی‌تـاثیر‌متقـابلی‌وجـود‌دارد‌و‌ سلسله ‌مراتب ‌نحوی‌از‌نظم ‌بیشتری‌نسبت ‌به ‌عناصر‌نوایی‌برخوردارند‌(بـرای‌مـرور‌ن ‌. ‌ در‌مجموع ،‌تأثیرات ‌کشش ‌سازه ‌ای‌در‌پژوهش ‌های‌انجام ‌شده ‌به ‌این ‌صورت ‌هسـتند‌:‌الـف ‌)‌بـا‌ توجه ‌به ‌مرز‌نوایی:‌در‌مورد‌کشش ‌پایان ‌واژه ‌نتایج ‌ثابتی‌نداریم ‌اما‌در‌مورد‌کشش ‌آغاز‌واژه ‌توافـق ‌ زیادی‌رو‌ی ‌کشش ‌پیش ‌مرزی‌گروه ‌وجود‌دارد. اثر جایگاه هجا بر دیرش زنجیری نتایج ‌تحلیل ‌واریانس ‌(ANOVA)‌دوجانبه ‌برای‌جایگاه ‌هجا‌×‌جایگاه ‌کانون ‌بـر‌دیـرش ‌واکـه ،‌ همخوان ‌و‌هجا‌با‌توجه ‌به ‌تاثیر‌جایگاه ‌هجا‌و‌نشان ‌می‌دهد‌که :‌ )F) همـین ‌موضـوع ‌ . تاثیرات جایگاه کانون بر دیرش زنجیری نتایج ‌تحلیل ‌واریانس ‌(ANOVA)‌دوجانبه ‌برای‌جایگاه ‌هجا‌×‌جایگاه ‌کانون ‌بـر‌دیـرش ‌واکـه ،‌ همخوان ‌و‌هجا‌با‌توجه ‌به ‌تأثیر‌جایگاه ‌کانون ‌نشان ‌می‌دهد‌که :‌ )F) ‌همـین ‌ . ‌‌ نتایج ‌آزمایش ‌اول ‌نشان ‌داد‌که ‌جایگاه ‌هجا‌و‌جایگاه ‌کانون ‌بـه ‌طـور‌معنـاداری‌دیـرش ‌هجـا‌را‌ تحت ‌تأثیر‌قرار‌می‌دهند‌که ‌این ‌نتایج ‌بـا‌مشـاهدات ‌مطالعـات ‌قبلـی‌در‌زبانهـای‌انگلیسـی‌(کلـت ،‌ ؛‌کــوپر‌و‌پاکســیا‌-کــوپر،‌)‌و‌یونــانی(بــوتینیس ،‌؛‌بــوتینیس ‌و‌دیگــران ،‌؛‌ تمیستوکلیس ،‌)‌همخوانی‌دارد. ‌مطالعات ‌پیشین ‌نشان ‌داده ‌بودند‌که ‌دیرش ‌هجای‌پایـانی‌اسـم ‌ به ‌خاطر‌قرار‌گرفتن ‌تکیه ‌بیشتر‌از‌هجاهای‌دیگر‌است ‌که ‌این ‌نتیجه ‌برای‌آزمایش ‌دوم ‌مـا‌در‌مـورد‌‌ پاره ‌گفتارهای‌بی‌نشان ،‌صدق ‌می‌کند. ‌تغییـرات ‌دیرشـی‌مربـوط ‌بـه ‌مرزهـای‌ متفاوت ‌مشخص ‌است ‌و‌این ‌نتایج ‌مطمئنا‌همساز‌با‌نتایج ‌تورک‌و‌وایت (٩١١١)‌در‌زبان ‌انگلیسـی‌ است ‌که ‌نشان ‌داده ‌اند‌مرزهای‌واژه ‌با‌تأثیرات ‌کششی‌نشانه ‌گذاری‌می‌شوند. Stress and prosodic structure in Greek: A phonological, acoustic,‌ physiological and perceptual study. Lengthening effects of prosodic constituents in Athenian Greek and Cypriot Greek, Masters’ Thesis, University of Skovde, Sweden."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.